Over ons privacybeleid
Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Jalapeño Books / Tjeerd Langstraat. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018; met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wanneer we op deze website spreken van ‘wij’ dan bedoelen we de eigenaar van de website, betrokken redacteuren van de website en de internetdomeinnaam. Dit sluit partners met wie we samenwerken uit.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens en telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
  • bankrekeningnummer (direct of via Mollie) als u een product of dienst afneemt

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Just Host. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Partijen hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Partijen zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Just Host
Just Host respecteert uw en onze privacy. Zo worden gegevens uitsluitend gebruikt om de dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen en worden alleen gegevens aan derden verstrek voor zover dat strict noodzakelijk is in het kader van het laten functioneren van de afgenomen diensten.

Meer informatie: https://www.justhost.nl/privacy-policy-just-host/

E-mail en mailinglijsten
Substack
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Substack. Substack zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Substack beveiligd opgeslagen. Substack maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Substack behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
MyParcel/PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel/PostNL delen. MyParcel/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel/PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel/PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Links
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Winacties
Als u mee heeft gedaan aan een winactie, bewaren we de door u opgegeven gegevens alleen ten behoeve van deze winactie en om u het gewonnen product toe te kunnen sturen of u de dienst te kunnen leveren. We bewaren uw gegevens maximaal 26 maanden.
Als we voor de winactie samenwerken met een andere partij, hebben we voor de deelname al aangegeven dat we uw gegevens ook met deze partij zullen delen en welke partij dat is. Graag verwijzen we u voor meer informatie naar de privacyverklaring van die partij.

Samenwerkingen
Als we met u of de onderneming waar u voor werkt, samenwerken, dan verwerken we de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.
We verwerken de gegevens ook ten behoeve van de facturatie en bewaren deze gegevens tot 8 jaar na de factuurdatum ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht. Buiten deze plicht om bewaren de persoonsgegevens tot 5 jaar na de samenwerking, zodat we mogelijk nog eens contact op kunnen nemen voor nieuwe samenwerkingen.

Cookies
Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken, deze te kunnen optimaliseren en het aantal unieke bezoekers bij te houden.

U kunt cookies in uw browser ook verwijderen. Een stappenplan vindt u op de website van de consumentenbond.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Social media
U kunt de content van onze website delen via social media. Dit kan o.a. door een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Affiliate cookies
Door onze affiliatepartners worden cookies geplaatst. Deze cookies worden enkele dagen of weken bewaard, zodat u herkend wordt als een websitebezoeker die via onze website op de website van de affiliatepartner terecht is gekomen. Deze cookies verwerken met name uw IP-adres.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Jalapeño Books / Tjeerd Langstraat op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens? U kunt een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op middels het contactformulier op deze site. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie. Meer informatie over de AVG?

Recht op inzage en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u aangeven dat gegevens verwijderd moeten worden. Stuur uw verzoek via het contactformulier op deze site. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klant en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Jalapeño Books / Tjeerd Langstraat. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Als bezoeker van deze site bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op grond van de informatie op deze website en voor het gebruik van die informatie. Bezoekers kunnen aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. Alle prijzen op deze site zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij kunnen evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Wij wijzen u erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Contact
Serieuze berichten beantwoorden wij altijd. Wij zullen niet reageren op berichten die spam, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde tekstcodes, etc. bevatten en berichten die wij niet vertrouwen.

Auteursrecht
Alle teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s en ander materiaal op deze site worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten en zijn alleen bedoeld voor de bezoeker van deze website. Zonder schriftelijke toestemming van Jalapeño Books / Tjeerd Langstraat is het niet toegestaan om de beschermde inhoud op deze website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Niet eigen foto’s die worden gebruikt op deze site bij bepaalde artikelen, blogs en/of pagina’s komen van en vallen onder de voorwaarden van Unsplash.

Jalapeño Books
Jalapeño Books is hoofdverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en disclaimer.

Jalapeño Books
p/a Tjeerd Langstraat
Munnikenpad 2
3042 XV Rotterdam (NL)

www.jalapenobooks.com
spicy@jalapenobooks.com

(+31) 6 4118 5744

KvK 24375248
BTW NL001615629B03